TAULA ETA GRAFIKOEN ERANSKINA

1. taula. Zerga-bilketa likidoa eta zerga-kontrolerako jardueren emaitzak

2. taula. Nafarroako zerga-sistema. Hitzartutako zergak

3. taula. Gastuaren banaketa, kapituluka

4. taula. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen banaketa, generoaren arabera. Kopurua eta portzentajea

5. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen batez besteko adina

6. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen banaketa, zerbitzuka

7. taula. NZOko langileen banaketa, talde eta mailaka

8. grafikoa. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen egoera. Behin-behinekotasuna

9. taula. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen banaketa bulegoka

10. taula. Zerga-bilketa. Osagaiak

11. grafikoa. Zerga-bilketaren denbora-bilakaera

12. taula. Diru-bilketa guztira. Zerga-figuren araberako xehetasuna

13. taula. Itzulketen zerga-bilketa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

14. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako laburpena

15. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

16. grafikoa. Zerga-bilketa likidoa. Kudeaketa zuzena/doikuntza fiskala portzentajea

17. taula. Zerga-bilketa. Araudi-aldaketen eraginengatiko doikuntzak

18. taula. Zorren bilakaera eta egoera, zor-tarteen arabera

19. taula. Zorren bilakaera eta egoera, IFZren inizialaren arabera

20. grafikoa. Administrazio-arretaren moten grafikoa

21. grafikoa. Aurrez aurreko administrazio-arreta. Artatutako pertsonen denbora-bilakaera

22. grafikoa. Zerga-teknikariaren aurrez aurreko arreta. Artatutako pertsonen denbora-bilakaera

23. taula. Aurrez aurreko arretak kontzeptuen arabera

24. grafikoa. Jasotako deien denbora-bilakaera

25. grafikoa. Egunero artatutako telefono-deien denbora-bilakaera

26. taula. Telefonogunetik bideratutako deiak unitatearen arabera

27. grafikoa. Aurrez aurreko eta telefono bidezko arretaren banaketa hilabeteka

28. grafikoa. Posta elektroniko bidezko bilakaera

29. grafikoa. Laguntzaileen postontziaren bidezko arreta

30. grafikoa. Erregistratutako dokumentuak, helmugako unitatearen arabera

31. grafikoa. Erregistratutako dokumentuen denbora-bilakaera

32. taula. Web atariko direktorio ikusienak. Sarrera kopurua

33. taula. Emandako ziurtagiri motak

34. grafikoa. Aitorpenen aurkezpen telematikoaren bilakaera

35. taula. Aitorpen telematikoen portzentajea, ereduen eta aurreko urtearekiko gorakadaren arabera

36. grafikoa. Autozerbitzu-terminalerako sarrerak, kontzeptuen arabera

37. taula. Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

38. taula. Zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak arloen arabera. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

39. taula. Ikuskapen-arloko zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

40. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Akten zenbatekoa, zergaren eta izapidetzearen arabera

41. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jarduketaren emaitzak guztira. Zehapen-espedienteen zenbateakoa, zergaren eta izapideen arabera

42. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Beste jarduketa batzuk: egoitza fiskala eta zifra erlatiboa. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

43. grafikoa. Aurkeztutako salaketak, aurkezteko kanalaren eta izapidetze-egoeraren arabera

44. grafikoa. Izapidetutako salaketak, izapidetze motaren arabera

45. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

46. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

47. taula Nahitaezko diru-bilketarako beste jarduketa batzuk. Erantzukizunak bideratzea. Enkanteak. Enbargo-eginbideak.

48. grafikoa. Bidalitako PFEZaren autolikidazio-proposamenen kopuruaren denbora-bilakaera

49. grafikoa. Onartutako eta baliogabetutako PFEZaren autolikidazio-proposamenen kopuruaren denbora-bilakaera

50. grafikoa. Aurkeztutako PFEZren aitorpenen kopuruaren bilakaera. Aurkezteko moduen arabera

51. taula. PFEZaren kanpainarako bulegoetako aurretiko hitzorduen kopurua. Hitzordua hartzeko moduaren arabera

52. taula. Interneteko bulego birtuala. Zerbitzu erabilienetara sartu ziren pertsonen kopurua

53. grafikoa. Interneteko bulego birtuala. Aplikazioetarako sarreren denbora-bilakaera Oficina virtual de Internet.

54. taula. PFEZaren kanpaina zifretan. Saldoa. Aitorpenen kopurua eta zenbateko positibo eta negatiboa

55. grafikoa. PFEZaren aitorpen positibo eta negatiboen kopuruaren denbora-bilakaera

56. grafikoa. Saldo ekonomikoaren denbora-bilakaera. PFEZren zenbateko positiboa eta negatiboa

57. taula. Ondarearen gaineko Zergaren kanpaina zifretan. Aitorpenen kopurua eta saldo ekonomikoa

58. taula. PFEZaren eta Ondarearen gaineko Zergako laguntza-jarduketen emaitza, kanpainatik kanpo. Jarduketen kopurua

59. taula. Izapidetutako BEZaren itzulketak. Egindako eskaerak eta eskatutako eta itzulitako zenbatekoak

60. grafikoa.Nafarroako guztizko katastro-balioaren denbora-bilakaera. Partzelen kopurua. Unitateen kopurua. Katastro-balioa milioi eurotan

61. grafikoa. Tasatutako higieizinen kopuruaren denbora-bilakaera

62. grafikoa. Onartutako balorazio-txostenen kopuruaren denbora-bilakaera

63. grafikoa. Nafarroako Desjabetze Epaimahaian alta emandako espedienteen kopuruaren denbora-bilakaera

64. grafikoa. Lur-ondasuneko aurrez aurreko arretan kopuruaren denbora-bilakaera

65. grafikoa. Emandako partzela-zedulen kopuruaren denbora-bilakaera. Izapidetzeko bitartekoaren arabera

66. taula. Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren likidazioen kopuruaren bilakaera. Likidazio/autolikidazioen arabera

67. grafikoa. Aurkeztutako Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpen kopuruaren bilakaera

68. taula. Egindako zerga-itzulketen kopurua

69. taula. Izapidetutako atzerapenen kopurua

70. taula. Hitzarmen Ekonomikoko finantza-fluxuak

71. taula. Beste zerga-administrazio batzuekiko lankidetza-eginbideak eta informazio-errekerimenduak

72. taula. Lankidetza-hitzarmen eta -akordioen zerrenda eta indarrean sartutako data.

73. taula. Ikuskaritza Zerbitzuaren lankidetza-jarduketak, epaitegiekin eta beste administrazio eta erakunde publiko batzuekin

74. taula. Erakunde publikoekiko jarduketen kopurua

75. taula. Erakunde laguntzaileen zerrenda eta horietako bakoitzeko langile kopurua. PFEZaren kanpaina

76. taula. Diru-bilketa kudeatzen laguntzen duten erakunde laguntzaileak. Erakunde kopurua. Ordainketen kopurua eta aplikatutako zenbatekoak

77. taula. Nafarroako Foru Ogasunaren jardueraren adierazleak