54. taula. PFEZaren kanpaina zifretan. Saldoa. Aitorpenen kopurua eta zenbateko positibo eta negatiboa

 

 

Aitorpenen kopurua    
  2016
Kopurua
2017
Kopurua
Aurkeztutako PFEZren aitorpenak 317.077 321.781
PFEZren aitortzaileak 457.429 452.786
     
Ordaindu edo itzultzeko saldoa duten aitorpenen proportzioa    
  2016
%
2017
%
Itzuli beharreko emaitza duten aitorpenak 68 % 65 %
Ordaindu beharreko emaitza duten aitorpenak 32 % 35 %
     
Saldo ekonomikoa, guztizko zenbateko positibo eta negatiboa    
  2016
Zenbatekoak (mila €)
2017
Zenbatekoak (mila €)
Diru-sarrerak 124.091,91 155.476,00
Itzulketak -193.818,82 -177.027,66
Kanpainaren saldoa -69.726,92 -21.551,66
     
“Itzuli beharreko” batezbestekoa (euro) -895,20 -840,87
“Ordaindu beharreko” batezbestekoa (euro) 1.233,91 1.397,40

Kanpainaren itxierako datuak