17. taula. Zerga-bilketa. Araudi-aldaketen eraginengatiko doikuntzak

 

 

 

  Eragin negatiboa Eragin positiboa Saldoa guztira
IRPF 2015eko PFEZaren kuota diferentziala   49.672  
2015eko ondarearen gaineko zerga   8.394  
Sozietateen gaineko Zergaren kuota diferentziala 2015 (kuota positiboak)   21.545  
Erreforma guztira 2015   79.611 79.611
BEZa aldatzea doitzea   9.437  
Hidrokarburoen zerga aldatzea doitzea   63.376  
2017ko Hitzarmen Ekonomikoko Guztizko Akordioak   72.813 72.813
Azalera handien zerga ezabatzea 2.288    
OE eta EJD aldatzea   708  
Alkoholaren eta tabakoaren gaineko zerga-tasak handitzea   3.000  
Beste zerga-aldaketa batzuk 2.288 3.708 1.420
GUZTIRA 2.288 156.132 153.843