33. taula. Emandako ziurtagiri motak

 

 

 

Eredua Kopurua
Zerga-betebeharren jakinaren gainean egotea 130.815
Zerga-betebeharren jakinaren gainean ez egotea (*) 49.279
Zerga-betebeharren jakinaren gainean egotea (kontratistak) 35.676
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga (EJZ) - historia- 14.431
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga (EJZ) 12.978
Ohiko etxebizitzaren kenkaria 6.592
BEZean tributatzeko erregimena 4.897
BEZeko subjektu pasiboaren izaera 4.865
Konturako atxikipenak (190 eredua) 4.205
PFEZaren zerga- eta likidazio-oinarriak 4.014
Egoitza fiskala Espainian 2.243
Itzultzeke dauden saldoak 1.786
IFZgatiko zorrak (**) 437
GUZTIRA 222.939

 

(*) Eskatzaileak baldintzak ez betetzeagatik ukatu diren "jakinaren gainean egotearen" ziurtagirien kopurua adierazten du

(**) 2017ko abuztuan, ziurtagiriaren eredu berri bat sartu zen, zergadunak Nafarroako Gobernuarekin edozein kontzepturengatik dituen zorrak adierazten dituena