3. taula. Gastuaren banaketa, kapituluka

 

 

 

 

 

  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren
portzentajea
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren
portzentajea
  Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza tasa
Langileen gastuak 14.971,98 54,81 % 15.246,70 57,17 %   274,73 1,83 %
Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak 7.166,56 26,24 % 7.380,32 27,67 %   213,76 2,98 %
Finantza-gastuak 3.836,99 14,05 % 2.593,47 9,72 %   -1.243,53 -32,41 %
Inbertsio errealak 1.338,24 4,90 % 1.449,23 5,43 %   110,99 8,29 %
GUZTIRA 27.313,77 100,00 % 26.669,7 100,00 %   -644,05 -2,36 %