2017an NAOn ARGITARATUTAKO ZERGA-XEDAPENAK

FORU-LEGEAK

 • 2/2017 Foru Legea, apirilaren 6koa, zergadunak zoru-klausulei dagokienez babesteari buruzkoa (17.04.11ko 71. zenbakiko NAO).

 • 6/2017 Foru Legea, maiatzaren 9koa, hein batean aldatzen duena Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Foru Legearen testu bategina, zeina ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi baitzen (17.05.19ko 96. zenbakiko NAO).

 • 10/2017 Foru Legea, ekainaren 27koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legea hein batean aldatzen duena (17.07.06ko 130. zenbakiko NAO).

 • 16/2017 Foru Legea, abenduaren 27koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa (17.12.30eko 249. zenbakiko NAO).

 • 18/2017 Foru Legea, abenduaren 27koa, toki ogasunek transferentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banaketa ezartzen dituena 2018. eta 2019. urteetarako (17.12.30eko 249. zenbakiko NAO).

 • 19/2017 Foru Legea, abenduaren 27koa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duena (17.12.30eko 249. zenbakiko NAO).

 • 20/2017 Foru Legea, abenduaren 28koa, 2018rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. Hamahirugarren eta hamazazpigarren xedapen gehigarriak (17.12.30eko 249. zenbakiko NAO).

 

ZERGA-HARMONIZAZIORAKO LEGEGINTZAKO FORU-DEKRETUAK

 • 1/2016 Legegintzako Foru Dekretua, abenduaren 28koa, Tributu Harmonizaziokoa, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 30eko 20/1992 Foru Legea aldatzen duena (17.01.04ko 3. zenbakiko NAO).

 • 2/2017 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 23koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa. Honen bidez aldatzen da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea (17.08.31ko 168. zenbakiko NAO).

 • 3/2017 Legegintzako Foru Dekretua, abenduaren 13koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena (17.12.21ko 243. zenbakiko NAO).

FORU-DEKRETUAK 

 • 6/2017 Foru Dekretua, urtarrilaren 18koa, Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoaren estatutuak, abuztuaren 28ko 135/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, aldatzen dituena (17.02.10eko 29. zenbakiko NAO).

 • 11/2017 Foru Dekretua, otsailaren 22koa. Honen bidez aldatzen da abuztuaren 28ko 134/2015 Foru Dekretua, Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena (17.03.08ko 47. zenbakiko NAO).

 • 91/2017 Foru Dekretua, urriaren 4koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kudeaketan baliabide elektronikoei bultzada ematekoa, zeinaren bidez aldatzen baitira Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua -martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsia-, Fakturazio betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua -apirilaren 10eko 23/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsia-, azaroaren 8ko 69/2010 Foru Dekretua -haren bidez arautu baitzen hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena eta aldatu baitziren zerga edukia duten beste arau batzuk-, abenduaren 30eko 276/2002 Foru Dekretua -haren bidez aldatu baitziren ordainen bidez zergen arloko zor batzuk kitatzeko sistema-, eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua -maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsia- (17.10.20ko 203. zenbakiko NAO).

 • 110/2017 Foru Dekretua, abenduaren 13koa, alarguntza-pentsioen eta kotizazio gabeko erretiro-pentsioen gaineko kenkariaren ordainketa aurreratua arautzen duena (17.12.14ko 238. zenbakiko NAO).

FORU-AGINDUAK

 • 160/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Ogasun Publikoaren diru-bilketan aritzen diren entitate laguntzaileek funtsak sartu eta dokumentuak aurkeztu edo telematika bidez igortzeko 2017ko epeak eta datak finkatzen dituena (17.01.04ko 3. zenbakiko NAO; akats-zuzenketa: 17.03.17ko 54. zenbakiko NAO).

 • 145/2016 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa, zerga-aitorpena eta autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko 2017ko apirilaren 20an bukatu beharko liratekeen epeak luzatzen dituena (17.01.09ko 5. zenbakiko NAO).

 • 3/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 11koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 231 eredua, “Herrialdez herrialdeko informazioaren aitorpena”, onesten duena (17.01.19ko 13. zenbakiko NAO).

 • 1/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren irailaren 17ko 129/2010 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez onetsi zen 170 eredua, kobrantzak kreditu eta zordunketa txartelen bidez kudeatzeko sistemari atxikitako enpresaburu edo profesionalek egindako eragiketen aitorpena aurkeztekoa (17.01.26ko 18. zenbakiko NAO).

 • 5/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana. Honen bidez onesten da gizarte zerbitzuetako edo garapenerako lankidetzako entitate sozialek mezenasgo sozialeko araubidea eskatzeko eta araubide hori mantentzea eskatzeko eredua (Fundazioen eta Babes-jardueren Tributu Araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarrian jaso da mezenasgo sozialaren araubidea) (17.01.27ko 19. zenbakiko NAO).

 • 161/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, erabilitako ibilgailuen eta itsasontzien salmentako batez besteko prezioak onesten dituena, Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren, Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren eta Zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren kudeaketan aplikatzeko (17.02.02ko 23. zenbakiko NAO).

 • 11/2017 Foru Agindua, otsailaren 2koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboko araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua garatzen dituena 2017. urterako (17.02.13ko 30. zenbakiko NAO).

 • 22/2017 Foru Agindua, otsailaren 13koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Zerga Ogasuneko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergak Kudeatzeko Zerbitzuaren egitura aldatzen duena ataletik beherako unitate administratiboetan (17.02.24ko 39. zenbakiko NAO).

 • 32/2017 Foru Agindua, otsailaren 24koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 160/2016 Foru Aginduan atzemandako akatsa zuzentzen duena. Foru-agindu horren bidez, Nafarroako Ogasun Publikoaren diru-bilketan aritzen diren entitate laguntzaileek funtsak sartu eta dokumentuak aurkeztu edo telematika bidez igortzeko 2017ko epeak eta datak finkatu ziren (17.03.17ko 54. zenbakiko NAO).

 • 39/2017 Foru Agindua, martxoaren 14koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 2016. urteari dagozkion Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak aurkezteko arauak eman, aitorpen ereduak onetsi eta baliabide telematikoz aurkezteko baldintzak eta prozedura zehazten dituena (17.04.06ko 68. zenbakiko NAO).

 • 42/2017 Foru Agindua, martxoaren 22koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana. Honen bidez onesten da sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220 eredua zerga-kontsolidazioaren araubidearen bidez tributatzen duten talde fiskalentzat, 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako, eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dira (17.04.28ko 82. zenbakiko NAO).

 • 44/2017 Foru Agindua, martxoaren 30ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana. Honen bidez onesten da sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorrei dagokien ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidaziorako S90 eredua, 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako, eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dira (17.04.28ko 82. zenbakiko NAO).

 • 40/2017 Foru Agindua, martxoaren 14koa, Ogasuneko Finantza Politikako kontseilariak emana. Honen bidez onesten da identifikazio fiskaleko zenbakia frogatzeko txartel eredua (17.05.10eko 89. zenbakiko NAO).

 • 69/2017 Foru Agindua, maiatzaren 18koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Zorraren jaulkipena arautzen duena, Nafarroako Gobernuak zorpetze-eragiketak egitea xedatzeko 2017ko martxoaren 29an hartutako Erabakiaren babesean (17.05.25eko 100. zenbakiko NAO).

 • 99/2017 Foru Agindua, abuztuaren 11koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, zuzenbide politikoko zenbait baliabideren gutxieneko zenbatekoak finkatzen dituena, haien diru-kopurua ez delako nahikoa likidazioak egiteko edo egindako likidazioak deuseztatzeko eta kontabilitatearen baja emateko (17.09.18ko 180. zenbakiko NAO).

 • 103/2017 Foru Agindua, abuztuaren 28koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana. Honen bidez ezartzen dira aurkezpen moduak, aitorpena egiteko betebeharra, aurkezteko epea, ordainketa modua, dokumentazioaren aurkezpena eta baldintza orokorrak eta prozedurak, 652 eredua telematikoki aurkezteko ("Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga. Oinordetzak. Bizi-aseguruak. Autolikidazioa") (17.09.22ko 184. zenbakiko NAO).

 • 98/2017 Foru Agindua, abuztuaren 11koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, pertsona edo entitate ekintzaileen erregistroa arautzen duena (17.09.26ko 186. zenbakiko NAO).

 • 132/2017 Foru Agindua, azaroaren 2koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana. Honen bidez arau-zehaztasunak eta teknikak arautzen dira, garatzen dutenak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro liburuak Nafarroako Zerga Ogasunaren zerbitzu telematikoen bidez eramateko modua, eta, orobat, tributuen arloko beste arau batzuk aldatzen dira (17.11.15eko 220. zenbakiko NAO; akats-zuzenketak: 17.11.16ko 221. zenbakiko NAO eta 17.11.17ko 231. zenbakiko NAO).

 • 141/2017 Foru Agindua, azaroaren 23koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana. Haren bidez, software-hornitzaile diren entitateekin kanpoko lankidetzarako ituna onesten da, fakturazio-erregistroak elektronikoki emateko hirugarrenen izenean, horrek bide emanen baitu Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak Nafarroako Zerga Ogasunaren zerbitzu telematikoen bidez eramateko (17.11.30eko 231. zenbakiko NAO).

 • 147/2017 Foru Dekretua, abenduaren 18koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Zerga Ogasunaren esparruan jakinarazpenak bide elektronikotik jaso behar dituzten entitate taldeak aldatzen dituena (17.12.27ko 246. zenbakiko NAO).

 • 148/2017 Foru Agindua, abenduaren 18koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Zerga Ogasunaren eremuan jakinarazpen elektronikoaren zerbitzua arautzen duena, baita zergapekoek gaitutako helbide elektronikoan jakinarazpenik ez egiteko egunak adierazteko aukera ere (17.12.27ko 246. zenbakiko NAO).

 • 157/2017 Foru Agindua, abenduaren 19koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 180 eredua onesten duena (“errentamenduaren edo azpierrentamenduaren ondoriozko errenta edo etekin batzuei dagozkien atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena; atxikipenak eta konturako sarrera horiek pertsona fisikoen errentaren gaineko, sozietateen gaineko eta egoitza ez dutenen errentaren gaineko -finkagune iraunkorra- zergetako dira”) (17.12.28ko 247. zenbakiko NAO; akats-zuzenketa: 17.12.29ko 248. zenbakiko NAO).

 

 EBAZPENAK 

 • 9/2017 Ebazpena, otsailaren 21ekoa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Lur-ondasunen Erregistroan 2016ko azaroaren 30etik aurrera inskribatutako ondasun higiezinen balioak, urte horretakoak, erregistro administratibo horretan 2017ko otsailaren 27an daudenak, onesten dituena (17.02.28ko 41. zenbakiko NAO)

 • 363/2017 Ebazpena, maiatzaren 29koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Zergen Kontrolerako 2017ko Plana gidatzen duten irizpide orokorrak onesten dituena (17.06.16ko 116. zenbakiko NAO).

 • 190/2017 Ebazpena, uztailaren 4koa, Vianako Printzea Erakundeak-Kulturako zuzendari nagusiak emana, proiektuak, kultur jarduerak eta ereduko programak gizarte-intereseko deklaratzen dituena, Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta bere zerga-pizgarriak arautzen dituen maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legean xedatutakoaren arabera (17.07.26ko 143. zenbakiko NAO).

 • 80/2017 Ebazpena, azaroaren 15ekoa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Lur-ondasunen Erregistroan 2017ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak onesten dituena (17.11.29ko 230. zenbakiko NAO).