15. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

 

 

 

  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Alkakuntza-tasa
Laneko atxikipenak 1.116.004,49 34,34 % 1.177.615,99 31,98 %   61.611,51 5,52 %
Kapitalaren atxikipenak 85.597,28 2,63 % 86.742,58 2,36 %   1.145,30 1,34 %
Zatikapenak 39.016,27 1,20 % 43.632,64 1,18 %   4.616,37 11,83 %
Kuota diferentziala -61.730,05 -1,90 % -25.165,88 -0,68 %   36.564,16 59,23 %
PFEZ guztira 1.178.887,99 36,28 % 1.282.825,33 34,83 %   103.937,34 8,82 %
Kapitalaren atxikipenak 36.657,30 1,13 % 37.126,24 1,01 %   468,94 1,28 %
Konturako ordainketa 134.341,05 4,13 % 133.791,45 3,63 %   -549,60 -0,41 %
Kuota diferentziala 45.199,84 1,39 % 85.099,78 2,31 %   39.899,94 88,27 %
Sozietateen gaineko Zerga guztira 216.198,19 6,65 % 256.017,47 6,95 %   39.819,28 18,42 %
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 6.394,88 0,20 % 5.762,40 0,16 %   -632,48 -9,89 %
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga 46.317,13 1,43 % 43.382,85 1,18 %   -2.934,27 -6,34 %
Ondarearen gaineko zerga 30.763,29 0,95 % 40.814,18 1,11 %   10.050,89 32,67 %
Kreditu-entitateen gordailuen gaineko zerga 3.116,20 0,10 % 4.914,90 0,13 %   1.798,69 57,72 %
Sarien eta loterien gaineko karga 4.982,08 0,15 % 13.316,48 0,36 %   8.334,40 167,29 %
Balioa handitzearen gaineko karga. Sozietateen aktiboak 25,48 0,00 % -5,02 0,00 %   -30,50 -119,70 %
Merkatalgune handien gaineko zerga 3.084,76 0,09 % 800,87 0,02 %   -2.283,90 -74,04 %
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga 21.812,21 0,67 % 28.165,33 0,76 %   6.353,12 29,13 %
ZUZENEKO ZERGAK GUZTIRA 1.511.582,21 46,51 % 1.675.994,78 45,51 %   164.412,57 10,88 %
BEZaren diru-bilketa zuzen 380.121,27 11,70 % 464.110,42 12,60 %   83.989,15 22,10 %
Alkoholen gaineko zerga berezia 53.756,81 1,65 % 51.703,22 1,40 %   -2.053,59 -3,82 %
Garagarodaren gaineko zerga berezia 204,72 0,01 % 171,99 0,00 %   -32,73 -15,99 %
Tarteko produktuen zerga berezia 113,10 0,00 % 113,30 0,00 %   0,20 0,18 %
Garraiobideen gaineko zerga berezia 5.096,37 0,16 % 7.442,40 0,20 %   2.346,03 46,03 %
Hidrokarburoen gaineko zerga berezia 239.724,86 7,38 % 222.543,91 6,04 %   -17.180,96 -7,17 %
Elektrizitatearen gaineko zerga berezia 21.421,89 0,66 % 21.542,00 0,58 %   120,11 0,56 %
Tabako-laboreen gaineko zerga berezia 138.823,40 4,27 % 135.552,69 3,68 %   -3.270,71 -2,36 %
Zerga berezien zeharkako diru-bilketa guztira 459.141,16 14,13 % 439.069,51 11,92 %   -20.071,66 -4,37 %
BEZaren dokuntza fiskala 835.522,13 25,71 % 889.110,09 24,14 %   53.587,96 6,41 %
Alkoholen eta tarteko produktuen doikuntza fiskala -37.473,12 -1,15 % -37.957,88 -1,03 %   -484,76 1,29 %
Garagardoaren doikuntza fiskala 4.406,18 0,14 % 6.430,71 0,17 %   2.024,53 45,95 %
Hidrokarburoen doikuntza fiskala -10.033,56 -0,31 % 133.151,77 3,62 %   143.185,33 -1427,06 %
Tabako-laboren doikuntza fiskala 8.113,97 0,25 % 12.235,12 0,33 %   4.121,15 50,79 %
Zerga-doikuntzak guztira 800.535,60 24,63 % 1.002.969,81 27,23 %   202.434,20 25,29 %
Ondare-eskualdaketen gaineko zerga 40.122,86 1,23 % 47.259,92 1,28 %   7.137,07 17,79 %
Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 11.985,10 0,37 % 6.622,88 0,18 %   -5.362,22 -44,74 %
Aseguru-primen gaineko zerga 20.257,98 0,62 % 20.570,02 0,56 %   312,04 1,54 %
Hidrokarburoen txikizkako salmenten gaineko zerga -5.537,46 -0,17 % -9.288,68 -0,25 %   -3.751,22 -67,74 %
Joko-jardueren gaineko zerga 1.587,26 0,05 % 1.919,19 0,05 %   331,93 20,91 %
Gas fluoratuen gaineko zerga 927,87 0,03 % 1.413,20 0,04 %   485,32 52,30 %
Desagertutako zergak              
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIR 1.709.141,64 52,59 % 1.974.646,26 53,62 %   265.504,62 15,53 %
ZERGAK GUZT 3.220.723,85 99,11 % 3.650.641,04 99,13 %   429.917,19 13,35 %
Jokoaren gaineko tasak 8.555,96 0,26 % 8.566,80 0,23 %   10,84 0,13 %
Meatzeen azaleraren kanona 25,77 0,00 % 11,19 0,00 %   -14,58 -56,59 %
Telefónicaren kanona 69,27 0,00 % 130,98 0,00 %   61,71 89,10 %
Jokorako kartoien salmenta 54,48 0,00 % 54,74 0,00 %   0,26 0,48 %
Zehapen fiskalak 9.366,02 0,29 % 10.887,99 0,30 %   1.521,97 16,25 %
Berandutze-interesak 3.829,23 0,12 % 4.116,24 0,11 %   287,01 7,50 %
Premiamendu-gainordainak 5.761,28 0,18 % 7.028,94 0,19 %   1.267,66 22,00 %
Beste diru-sarrera batzuk 1.346,00 0,04 % 1.233,20 0,03 %   -112,80 -8,38 %
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 29.008,01 0,89 % 32.030,08 0,87 %   3.022,07 10,42 %
TRIBUTUAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 3.249.731,86 100,00 % 3.682.671,11 100,00 %   432.939,26 13,32 %