14. taula. Zerga-bilketa likidoa. Zerga-figuren araberako laburpena

 

 

 

  2016 2017   Variación 2017/2016
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
PFEZ 1.178.887,99 36,28 % 1.282.825,33 34,83 %   103.937,34 8,82 %
Sozietateen gaineko zerga 216.198,19 6,65 % 256.017,47 6,95 %   39.819,28 18,42 %
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 6.394,88 0,20 % 5.762,40 0,16 %   -632,48 -9,89 %
Ondarearen gaineko zerga 30.763,29 0,95 % 40.814,18 1,11 %   10.050,89 32,67 %
Gainerako zeharkako zergak 79.337,85 2,44 % 90.575,40 2,46 %   11.237,55 14,16 %
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 1.511.582,21 46,51 % 1.675.994,78 45,51 %   164.412,57 10,88 %
BEZ 1.215.643,40 37,41 % 1.353.220,51 36,75 %   137.577,11 11,32 %
Zerga bereziak 424.154,64 13,05 % 552.929,22 15,01 %   128.774,59 30,36 %
Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak 52.107,95 1,60 % 53.882,80 1,46 %   1.774,85 3,41 %
Gainerako zeharkako zergak 17.235,65 0,53 % 14.613,72 0,40 %   -2.621,93 -15,21 %
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 1.709.141,64 52,59 % 1.974.646,26 53,62 %   265.504,62 15,53 %
ZERGAK GUZTIRA 3.220.723,85 99,11 % 3.650.641,04 99,13 %   429.917,19 13,35 %
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 29.008,01 0,89 % 32.030,08 0,87 %   3.022,07 10,42 %
TRIBUTUAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 3.249.731,86 100 % 3.682.671,11 100 %   432.939,26 13,32 %