13. taula. Itzulketen zerga-bilketa. Zerga-figuren araberako xehetasuna

 

 

 

  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztizkoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Laneko atxikipenak 5.951,48 0,45 % 3.823,38 0,30 %   -2.128,10 -35,76 %
Kapitalaren atxikipenak 475,83 0,04 % 666,44 0,05 %   190,61 40,06 %
Zatikapenak 547,84 0,04 % 433,44 0,03 %   -114,41 -20,88 %
Kuota diferentziala 207.837,67 15,82 % 194.643,62 15,25 %   -13.194,04 -6,35 %
PFEZ guztira 214.812,81 16,35 % 199.566,88 15,63 %   -15.245,93 -7,10 %
Kapitalaren atxikipenak 203,93 0,02 % 277,48 0,02 %   73,56 36,07 %
Konturako ordainketa 250,79 0,02 % 241,81 0,02 %   -8,98 -3,58 %
Kuota diferentziala 81.148,97 6,18 % 92.455,66 7,24 %   11.306,70 13,93 %
Sozietateen gaineko Zerga guztira 81.603,68 6,21 % 92.974,95 7,28 %   11.371,27 13,93 %
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 741,64 0,06 % 683,76 0,05 %   -57,88 -7,80 %
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga 453,83 0,03 % 3.290,05 0,26 %   2.836,22 624,95 %
Ondarearen gaineko zerga 2.714,91 0,21 % 2.341,47 0,18 %   -373,44 -13,76 %
Kreditu-entitateen gordailuen gaineko zerga 1.644,84 0,13 % 310,05 0,02 %   -1.334,79 -81,15 %
Sarien eta loterien gaineko karga              
Balioa handitzearen gaineko karga. Sozietateen aktiboak     5,02 0,00 %   5,02  
Merkatalgune handien gaineko zerga     24,27 0,00 %   24,27  
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga 531,32 0,04 % 389,93 0,03 %   -141,39 -26,61 %
ZERGA ZUZENAK GUZTIRA 302.503,03 23,02 % 299.586,37 23,47 %   -2.916,66 -0,96 %
BEZaren diru-bilketa zuzena 902.771,00 68,71 % 874.897,15 68,54 %   -27.873,85 -3,09 %
Alkoholen gaineko zerga berezia 159,65 0,01 % 106,35 0,01 %   -53,30 -33,38 %
Garagarodaren gaineko zerga berezia 0,37 0,00 % 0,09 0,00 %   -0,28 -75,05 %
Tarteko produktuen zerga berezia 0,68 0,00 % 0,22 0,00 %   -0,46 -68,06 %
Garraiobideen gaineko zerga berezia 247,76 0,02 % 89,21 0,01 %   -158,55 -63,99 %
Hidrokarburoen gaineko zerga berezia 6.409,84 0,49 % 4.519,87 0,35 %   -1.889,97 -29,49 %
Elektrizitatearen gaineko zerga berezia 1,18 0,00 % 34,65 0,00 %   33,47 2834,01 %
Tabako-laboreen gaineko zerga berezia              
Zerga berezien zeharkako diru-bilketa guztira 6.819,49 0,52 % 4.750,40 0,37 %   -2.069,08 -30,34 %
BEZaren dokuntza fiskala              
Alkoholen eta tarteko produktuen doikuntza fiskala 37.473,12 2,85 % 37.957,88 2,97 %   484,76 1,29 %
Garagardoaren doikuntza fiskala 109,01 0,01 % 5,49 0,00 %   -103,53 -94,97 %
Hidrokarburoen doikuntza fiskala 45.851,83 3,49 % 41.320,30 3,24 %   -4.531,53 -9,88 %
Tabako-laboren doikuntza fiskala 8.938,37 0,68 %       -8.938,37 -100,00 %
Zerga-doikuntzak guztira 92.372,34 7,03 % 79.283,67 6,21 %   -13.088,67 -14,17 %
Ondare-eskualdaketen gaineko zerga 450,56 0,03 % 325,05 0,03 %   -125,51 -27,86 %
Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 181,01 0,01 % 5.762,76 0,45 %   5.581,75 3083,64 %
Aseguru-primen gaineko zerga 17,51 0,00 % 21,02 0,00 %   3,51 20,05 %
Hidrokarburoen txikizkako salmenten gaineko zerga 5.854,09 0,45 % 9.514,94 0,75 %   3.660,85 62,53 %
Joko-jardueren gaineko zerga 14,09 0,00 % 5,84 0,00 %   -8,25 -58,54 %
Gas fluoratuen gaineko zerga     83,00 0,01 %   83,00  
Desagertutako zergak              
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIR 1.008.480,08 76,76 % 974.643,83 76,35 %   -33.836,25 -3,36 %
ZERGAK GUZTIRA 1.310.983,11 99,78 % 1.274.230,20 99,82 %   -36.752,91 -2,80 %
Jokoaren gaineko tasak 14,61 0,00 % 76,93 0,01 %   62,32 426,45 %
Meatzeen azaleraren kanona 0,00 0,00 % 0,32 0,00 %   0,32  
Telefónicaren kanona              
Jokorako kartoien salmenta     0,87 0,00 %   0,87  
Zehapen fiskalak 1.967,88 0,15 % 1.136,37 0,09 %   -831,52 -42,25 %
Berandutze-interesak 0,28 0,00 % 1,91 0,00 %   1,63 580,69 %
Premiamendu-gainordainak 491,51 0,04 % 655,31 0,05 %   163,80 33,33 %
Beste diru-sarrera batzuk 351,58 0,03 % 408,26 0,03 %   56,67 16,12 %
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 2.825,87 0,22 % 2.279,97 0,18 %   -545,90 -19,32 %
TRIBUTUAK ETA ZERGAK GUZTIRA 1.313.808,98 100 % 1.276.510,17 100 %   -37.298,81 -2,84 %