12. taula. Diru-bilketa guztira. Zerga-figuren araberako xehetasuna

 

 

  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Guztirakoaren % Zenbatekoa
Mila euro
Guztirakoaren %   Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Laneko atxikipenak 1.121.955,96 24,59 % 1.181.439,38 23,82 %   59.483,41 5,30 %
Kapitalaren atxikipenak 86.073,11 1,89 % 87.409,02 1,76 %   1.335,91 1,55 %
Zatikapenak 39.564,11 0,87 % 44.066,07 0,89 %   4.501,96 11,38 %
Kuota diferentziala 146.107,62 3,20 % 169.477,74 3,42 %   23.370,12 16,00 %
PFEZ guztira 1.393.700,81 30,54 % 1.482.392,21 29,89 %   88.691,40 6,36 %
Kapitalaren atxikipenak 36.861,23 0,81 % 37.403,72 0,75 %   542,49 1,47 %
Konturako ordainketa 134.591,84 2,95 % 134.033,26 2,70 %   -558,59 -0,42 %
Kuota diferentziala 126.348,80 2,77 % 177.555,44 3,58 %   51.206,64 40,53 %
Sozietateen gaineko Zerga guztira 297.801,88 6,53 % 348.992,42 7,04 %   51.190,54 17,19 %
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 7.136,52 0,16 % 6.446,16 0,13 %   -690,36 -9,67 %
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga 46.770,96 1,02 % 46.672,90 0,94 %   -98,06 -0,21 %
Ondarearen gaineko zerga 33.478,19 0,73 % 43.155,65 0,87 %   9.677,46 28,91 %
Kreditu-entitateen gordailuen gaineko zerga 4.761,04 0,10 % 5.224,94 0,11 %   463,90 9,74 %
Sarien eta loterien gaineko karga 4.982,08 0,11 % 13.316,48 0,27 %   8.334,40 167,29 %
Balioa handitzearen gaineko karga. Sozietateen aktiboak 25,48 0,00 % 0,00 0,00 %   -25,48 -100,00 %
Merkatalgune handien gaineko zerga 3.084,76 0,07 % 825,13 0,02 %   -2.259,63 -73,25 %
Energia elektrikoa ekoiztearen balioaren gaineko zerga 22.343,52 0,49 % 28.555,26 0,58 %   6.211,73 27,80 %
ZERGA ZUZENAK GUZTIRA 1.814.085,23 39,75 % 1.975.581,15 39,84 %   161.495,91 8,90 %
BEZaren diru-bilketa zuzena 1.282.892,27 28,11 % 1.339.007,57 27,00 %   56.115,30 4,37 %
Alkoholen gaineko zerga berezia 53.916,46 1,18 % 51.809,57 1,04 %   -2.106,89 -3,91 %
Garagarodaren gaineko zerga berezia 205,09 0,00 % 172,08 0,00 %   -33,01 -16,09 %
Tarteko produktuen zerga berezia 113,78 0,00 % 113,52 0,00 %   -0,26 -0,23 %
Garraiobideen gaineko zerga berezia 5.344,13 0,12 % 7.531,61 0,15 %   2.187,48 40,93 %
Hidrokarburoen gaineko zerga berezia 246.134,71 5,39 % 227.063,78 4,58 %   -19.070,93 -7,75 %
Elektrizitatearen gaineko zerga berezia 21.423,07 0,47 % 21.576,66 0,44 %   153,58 0,72 %
Tabako-laboreen gaineko zerga berezia 138.823,40 3,04 % 135.552,69 2,73 %   -3.270,71 -2,36 %
Zerga berezien zeharkako diru-bilketa guztira 465.960,65 10,21 % 443.819,91 8,95 %   -22.140,74 -4,75 %
BEZaren dokuntza fiskala 835.522,13 18,31 % 889.110,09 17,93 %   53.587,96 6,41 %
Alkoholen eta tarteko produktuen doikuntza fiskala 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %   0,00  
Garagardoaren doikuntza fiskala 4.515,20 0,10 % 6.436,19 0,13 %   1.921,00 42,55 %
Hidrokarburoen doikuntza fiskala 35.818,28 0,78 % 174.472,07 3,52 %   138.653,80  
Tabako-laboren doikuntza fiskala 17.052,34 0,37 % 12.235,12 0,25 %   -4.817,22 -28,25 %
Zerga-doikuntzak guztira 892.907,94 19,57 % 1.082.253,47 21,82 %   189.345,53 21,21 %
Ondare-eskualdaketen gaineko zerga 40.573,41 0,89 % 47.584,97 0,96 %   7.011,56 17,28 %
Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 12.166,11 0,27 % 12.385,64 0,25 %   219,53 1,80 %
Aseguru-primen gaineko zerga 20.275,49 0,44 % 20.591,04 0,42 %   315,55 1,56 %
Hidrokarburoen txikizkako salmenten gaineko zerga 316,63 0,01 % 226,26 0,00 %   -90,37 -28,54 %
Joko-jardueren gaineko zerga 1.601,35 0,04 % 1.925,03 0,04 %   323,68 20,21 %
Gas fluoratuen gaineko zerga 927,87 0,02 % 1.496,20 0,03 %   568,32 61,25 %
Desagertutako zergak 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %   0,00  
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 2.717.621,72 59,55 % 2.949.290,09 59,47 %   231.668,36 8,52 %
ZERGAK GUZTIRA 4.531.706,96 99,30 % 4.924.871,24 99,31 %   393.164,28 8,68 %
Jokoaren gaineko tasak 8.570,57 0,19 % 8.643,73 0,17 %   73,15 0,85 %
Meatzeen azaleraren kanona 25,77 0,00 % 11,51 0,00 %   -14,26 -55,33 %
Telefónicaren kanona 69,27 0,00 % 130,98 0,00 %   61,71 89,10 %
Jokorako kartoien salmenta 54,48 0,00 % 55,62 0,00 %   1,13 2,08 %
Zehapen fiskalak 11.333,90 0,25 % 12.024,36 0,24 %   690,46 6,09 %
Geroratze-interesak 3.829,51 0,08 % 4.118,15 0,08 %   288,64 7,54 %
Premiamendu-gainordainak 6.252,79 0,14 % 7.684,25 0,15 %   1.431,45 22,89 %
Beste diru-sarrera batzuk 1.697,58 0,04 % 1.641,45 0,03 %   -56,13 -3,31 %
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 31.833,88 0,70 % 34.310,05 0,69 %   2.476,17 7,78 %
TRIBUTUAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA 4.563.540,84 100 % 4.959.181,28 100 %   395.640,44 8,67 %